Bagong Pilipinas Hymn and Pledge Download

Bagong Pilipinas Hymn and Pledge Download


President Ferdinand Marcos has mandated the "Bagong Pilipinas Hymn and Pledge" recital in all government weekly flag ceremonies.

Bagong Pilipinas Hymn and Pledge Download

The Bagong Pilipinas Hymn "Panahon na ng Pagbabago" encourages Filipinos to collaborate towards a "New Philippines" through diligence, support local businesses, and act with integrity to uplift the nation's reputation. This hymn is frequently played at events attended by President Marcos Jr.

Bagong Pilipinas Hymn

Panahon na ng Pagbabago

Panahon na ng pagbabago
Dahil sa ito ay kinakailangan

Tayo na magtulong-tulong 
Na paunlarin ang mahal nating bayan

Panahon na ng pagbabago 
Dahil sa ito ay kinakailangan 
Tayo na magtulong-tulong 
Na paunlarin ang mahal nating bayan

Gawin ang pagbabago 
Patungo sa pag-asenso 
Magsikap na mabuti 
At nang guminhawa tayo 
Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas 
Ang Bagong Pilipino at Bagong Pilipinas

Panahon na ng pagbabago 
Tangkilikin natin ang sariling atin 
At tama lang na ugaliin. 
Kaysa sa iba sa atin ang unahin

Panahon na ng pagbabago 
At manguna sa kahit anong larangan 
Ang tagumpay ay karangalan 
lalay o ihandog natin sa bayan.

Ilang ulit nang napatunayan ng Pilipino 
Ang husay at lakas, kagandahan at talento 
Handang makipag paligsahan 
Kahit anong oras 
Ang bagong Pilipino, ang Bagong Pilipinas

Panahon na ng pagbabago
Buhay natin ay gawing maaliwalas 
Marami ang magandang bukas 
Ang ibubunga ng Bagong Pilipinas 
Gawin ang pagbabago 
Patungo sa pag-asenso 
Magsikap na mabuti
At nang guminhawa tayo 
Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas 
Ang bagong Pilipino at Bagong Pilipinas.

PANAHON ΝΑ!

Bagong Pilipinas Hymn 

Bagong Pilipinas Pledge


The Bagong Pilipinas Pledge "Panata sa Bagong Pilipinas" pledge is a commitment to prioritize the Philippines' welfare by working collaboratively towards national progress and actively supporting government initiatives, emphasizing that development is a collective responsibility. This pledge, is mandatory for the national government and encouraged for local governments, also urges Filipinos to safeguard the nation's honor, independence, and interests.

Bagong Pilipinas Pledge


Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong 
isasabuhay ang Bagong Pilipinas.

Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, 
magiting at may dangal

Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa 
ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan;

Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino 
at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking Bayan;

Taglay ang galing na naaayon 
sa mga pandaigdigang pamantayan;

Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, 
karunungan at kapayapaan.

Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain 
ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay 
hindi lamang responsibilidad ng iilan.

Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, 
kalayaan at interes ng aking bayang minamahal;

Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit; 
hindi makasarili kundi para sa mas nakararami;
tatahakin ko ang landas 
tungo sa isang Bagong Pilipinas!

Bagong Pilipinas Hymn 

No comments