Tips to make elementary learners more interested in reading

Tips to make elementary learners more interested in reading

For elementary school, reading can be done anywhere whether at home, or outside the house. Elementary serves as a second page in the learning journey where children and pupils have little to medium knowledge is reading ability.

Teachers, parents, or elders still need to guide children to reading because they are part of "learning to read" and there are also parts of "reading to learn. "

Children can be trained to create their own story and guide them in adding details and forming idea sequences. Furthermore, they can also relate their experience to what they are reading.

Tips to make elementary learners more interested in reading 

1. Create your own story. 

Encourage children to create their own stories that will help hone their ability in logical sequences and curiosity.

2. Take turns reading. 

Speaking while reading a story is a great activity to see children's creativity. 

3. Relate reading to real life 

Help children relate what they read to their experiences in everyday life. 

4. Encourage joining book clubs. 

Joining book clubs can help encourage children to read while also developing their relationships with others. 

5. Support children in their interests.

 Encourage and support children in choosing their book to read according to their interest.

TIPS PARA MAGING MAS INTERESADO ANG MGA ELEMENTARY LEARNERS SA PAGBABASA

Para sa elementarya, kahit saan man ay magagawa ang pagbabasa maging sa bahay, o paglabas ng bahay. Ang elementarya ang nagsisilbing pangalawang pahina sa paglalakbay ng pag-aaral kung saan ang mga bata at mag-aaral ay may kaunting hanggang sa katamtamang kaalaman ay kakayahan sa pagbabasa. 

Kinakailangan pang gabayan ng mga guro, magulang, o nakakatanda ang pagbabasa ng mga bata sapagkat sila ay kabilang sa mga “learning to read” at mayroon ding mga kasama sa “reading to learn.”

Maaaring sanayin ang mga bata sa paggawa ng sariling kuwento at gabayan sila sa pagdadagdag ng mga detalye at pagbuo ng pagkakasunod-sunod ng ideya kung. Bukod pa rito, puwede rin silang mag-ugnay ng kanilang karanasan sa kanilang binabasa. 

Tips para maging mas interesado ang mga elementary learners sa pagbabasa

1. Lumikha ng sariling kuwento.

Hikayatin ang mga bata na bumuo ng kanilang sariling kuwento na makatutulong na mahasa ang kanilang abilidad sa logical sequences at curiosity.

2. Magsalitan sa pagbabasa.

Ang pagsasalitan sa pagbabasa ng kuwento ay isang magandang aktibidad upang makita ang pagkamalikhain ng mga bata.

3. Iugnay ang pagbasa sa tunay na buhay

Tulungan ang mga bata na maiugnay ang kanilang mga binabasa sa kanilang mga karanasan sa pang-araw-araw na buhay.

4. Hikayatin ang pagsali sa book clubs.

Makatutulong ang pagsali sa book clubs upang mahikayat ang mga bata sa pagbabasa habang napauunlad din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kapwa.

5. Suportahan ang mga bata sa kanilang interes.

Hikayatin at suportahan ang mga bata sa pagpili ng kanilang librong nais basahin ayon sa kanilang interest.

Source: DepEd Philippines

No comments