Deped Memo: Mga Gawain at Timpalak sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2019

Deped Memo: Mga Gawain at Timpalak sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2019

July 25, 2019 
MEMORANDUM PANGKAGAWARAN
Big. 094 s. 2019

MGA GAWAIN AT TIMPALAK SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019 

Sa mga: Direktor ng Kawanihan Direktor ng Panrehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Punongguro ng mga Paaralang Pampubliko at Pampribadong
Elementarya at Sekundarya1. Sa memorandum na inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon Blg. 119, serye ng 2018 hinggil sa taunang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa tuwing ika-l hanggang ika-31 ng Agosto, sa pangunguna ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), isinasaad nito na layunin ng pagdiriwang ang sumusunod: 
a. ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Big. 1041, s. 1997; 
b. mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; at 
c. maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

2. Ang tema para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa taong ito ay Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino. Ito ay sang-ayon sa kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 19-03 ng KWF na naglalayong ilaan ang Buwan ng Wika bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa mga katutubong wika sa bansa. 

3. Natatangi ang pagdiriwang sa taong ito dahil tinutugunan nito ang proklamasyon ng UNESCO na International Year of Indigenous Languages (Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika). Pinagtibay ito ng KWF batay sa Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 18-31 na naglalayon na masiglang lumahok ang KWF sa pagdiriwang na ito. 

4. Mahalagang nakaayon ang mga timpalak sa mga pamantayang pagganap (performance standard) ng kurikulum upang makita ang bisa nito. Mula sa konsultasyon sa mga panrehiyong tagamasid ng Filipino, narito ang mga opisyal na timpalak ng Kagawaran na isasagawa mula sa mga paaralan, dibisyon, at rehiyon.
Samantala, iaangkla sa timpalak ng National Festival of Talents (NFOT) ang pangnasyunal na timpalak nito:


5. Upang gabayan ang mga paaralan sa detalyadong gawain sa Buwan ng Wika, iminumungkahi ang sumusunod na gawain at petsa ng pagsasagawa nito:
Agosto 1-9, 2019
 • Pagdaraos ng seminar-worksyap para sa mga guro at mag-aaral tungkol sa 2013 Ortograpiyang Pambansa; 
 • Pagdaraos ng seminar-worksyap sa Batayang Pagsasalin;
 • Pagsasagawa ng mga proyektong nagtataguyod ng mga katutubong kaalaman: 
 • Pagsasagawa ng chapbook o sine na nagtatanghal ng katutubong kaalaman; at 
 • Pagbuo at pag-upload sa social media ng mga 15—30 segundong video na nagtuturo ng isang paksa ng 2013 Ortogapiyang Parnbansa.

Agosto 12-16, 2019
 • Pagdaraos sa mga paaralan ng timpalak sa ispeling ayon sa 2013 Ortograpiyang Pambansa;
 • Pagsasagawa ng mga proyektong nagtataguyod ng mga katutubong kaalaman: Pagtatanghal ng mga katutubong kaalaman sa pamamagitan ng eksibit; 
 • Pagdaraos ng timpalak na Salita ng Taon; at
 • Pagdaraos ng timpalak sa pagsulat ng saliksik gamit an wikan Filipino.
Agosto 19-23, 2019
 • Pagdaraos ng timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mga akdang nasa wikang katutubo o dakilang akdang banyaga;
 • Pagsasagawa ng mga proyektong nagtataguyod ng mga katutubong kaalarr•lan: Pagbuo ng registry ng mga katutubong salitang may kaugnayan sa agham, teknolohiya, agham panlipunan, matematika, agrikultura, sistemang hudisyal, at iba pang katulad na larang;
 • Paggawa at pag-upload sa social media ng mga meme na nagtataguyod ng wikang pambansa at mga wikang katutubo; at
 • Pagbuo ng mga dokumentaryo tungkol sa isang bayani n wika at kulturan robinsi a o rehiyon.

Agosto 26-30, 2019
 • Pagdaraos sa mga dibisyon ng timpalak sa ispeling ayon sa 2013 Ortograpiyang Pambansa;
 • Pagkilala sa mga indibidwal, organisasyon, o institusyon na malaki ang naging ambag sa pagtataguyod at pangangalaga ng wikang Filipino at mga wikang katutubo;
 • Pagdaraos ng quiz bee tungkol sa katutubong kultura ng probinsiya or rehiyon; at
 • Pagdaraos ng seminar o talakayan hinggil sa mga katutubong salitang mahalagang maging bahagi ng bokabul o n wikan Fili ino.
6. Ipinapaalala rin ang isinasaad ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 025, s. 2018 hinggil sa kabuuang bilang ng klase. 

7. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Bureau of Learning Delivery-Teaching and Learning Division, ikapat na palapag, Gusali ng Bonifacio, Kagawaran ng Edukasyon Central Office, DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City sa sulatroniko: bld-tld@deped.gov.ph o telepono: (02) 687-2948 at (02) 637-4347. 

8. Hinihiling ang malawakang pagpapapalaganap ng Memorandum na ito.