Grade 9 - 1st to 3rd Quarter Self-Learning Modules (DepEd Copies)

Grade 9 - 1st to 3rd Quarter Self-Learning Modules (DepEd Copies)


The following are some reminders in using this module:

1. Use the module with care. Do not put unnecessary mark/s on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises.
2. Do not forget to answer What I Know before moving on to the other activities included in the module.
3. Read the directions carefully before doing each task.
4. Observe honesty and integrity in doing the tasks and in checking your answers.
5. Finish the task at hand before proceeding to the next.
6. Return this module to your teacher/facilitator once you are through with it. If you encounter any difficulty in answering the tasks in this module, do not hesitate to consult your teacher or facilitator.

Always bear in mind that you are not alone.

We hope that through this material, you will experience meaningful learning and gain deep understanding of the relevant competencies. You can do it!


Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!

REITERATION ON THE USE OF ANSWER KEYS TO SELF-LEARNING MATERIALS (SLMs) AND LEARNING ACTIVITY SHEETS (LAS)

The answer key is an essential part of the general specification of SLMs and LASs and therefore be attached to the said learning resources.

This shall serve as basis for the leaners, adult facilitators and parents to immediately assess learners' performance and provide immediate feedback by the adult facilitators.

Grade 9 -  1st to 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key

The following are the available Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM) from the Department of Education, Region 10.

Please use DepEd email account to access these files.

Grade 9 Science 1st Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 Science 2nd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 Science 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD

Grade 9 TLE 1st Quarter SLM - DOWNLOAD
Grade 9 TLE 2nd Quarter SLM - DOWNLOAD
Grade 9 TLE 3rd Quarter SLM - DOWNLOAD

Grade 9 Mathematics 1st Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 Mathematics 2nd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 Mathematics 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD

Grade 9 Filipino 1st Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 Filipino 2nd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 Filipino 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD


Grade 9 MAPEH 1st Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 MAPEH 2nd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 MAPEH 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD

Grade 9 ESP 1st Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 ESP 2nd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 ESP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD

Grade 9 English 1st Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 English 2n Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 English 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD

Grade 9 AP 1st Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 AP 2nd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 9 AP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOADDISCLAIMER:
DepEd Tambayan PH does not claim ownership of all the contents like documents, photo, or video posted on our website.

We do not upload anything in this website. These modules were uploaded in drives of other parties.
WE only SHARE THE LINK so you can have access to their shared files.

If a link to your copyrighted work is found here and wish to be removed or taken down, please email us at depedtambayanph@gmail.com, and we will take necessary action.

10 comments

Unknown said...

Sana kahit isa nag lagay kayo😾😾😾😾😾

Unknown said...

A PLEASANT MORNING. PLEASE??? COULD YOU DOWLOAD GRADE 9 ICT ALL GRADINGS FOR FREE? THANK YOU.

Leo said...

pasend po AP9 ESP 9 AT MAPEH 10 PO SALAMAT po God bless

quilates05@gmail.com

JOY LLOYD ARANTE said...

1ST QUARTER - 4TH QUARTER
ESP 9 AND ESP 3
ARALIN PANLIPUNAN 9
MATH 6 TO MATH 10

Unknown said...

Unreliable.

Unknown said...

kahit man lang po kami na parent maka access sa module nyo, dahil wala po akong time na subaybayan ang aking mga anak sa pag-aaral, kase nag aaral pa din po ako.... Ang point ko po kahit man lang maka access ako dahil gusto ko ring malaman kung ano po ang topic ng anak ko, kahit papaano alam ko din kahit nasa malayo ako. Atleast, may ideya din ako...., thank you nag request na po ako ng access ngunit walang reply.... Thanks po....

Madamot said...

hindi naman ma-download...napakalaking sayang..kahit ang mga ganitong learning materials hindi mo na rin ma-access..hays naku Talaga naman

Unknown said...

The content of the drive for G9 is for G8 English. Please be careful. Thanx anyways...

Unknown said...

Pasend po sana sa email ko ang para sa grade 9 Filipino. plyka13@gmail.com
Thank po.

Unknown said...

Pa accept po ng access thankyou