Grade 4 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key

Grade 4 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key


The following are some reminders in using this module:


1. Use the module with care. Do not put unnecessary mark/s on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises.

2. Do not forget to answer What I Know before moving on to the other activities included in the module.

3. Read the directions carefully before doing each task.

4. Observe honesty and integrity in doing the tasks and in checking your answers.

5. Finish the task at hand before proceeding to the next.

6. Return this module to your teacher/facilitator once you are through with it. If you encounter any difficulty in answering the tasks in this module, do not hesitate to consult your teacher or facilitator.

Always bear in mind that you are not alone.

We hope that through this material, you will experience meaningful learning and gain deep understanding of the relevant competencies. You can do it!

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!


Grade 4 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer KeyREITERATION ON THE USE OF ANSWER KEYS TO SELF-LEARNING MATERIALS (SLMs) AND LEARNING ACTIVITY SHEETS (LAS)


The answer key is an essential part of the general specification of SLMs and LASs and therefore be attached to the said learning resources.

This shall serve as basis for the leaners, adult facilitators and parents to immediately assess learners' performance and provide immediate feedback by the adult facilitators.

READ: Answer Key must be attached as part of the learners' modules


Grade 4 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM)


The following are the available Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM) being shared right now. If you can not find here the subject you are looking for, please leave a message in the comment section so we can notify when it is already available.

  • Grade 4 AP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 4 English 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 4 Mathematics 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 4 Arts 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 4  Science 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
  • Grade 4 EPP 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
  • Grade 4 ESP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 4 Music 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
  • Grade 4 PE 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD

DISCLAIMER:
DepEd Tambayan PH does not claim ownership of all the contents like documents, photo, or video posted on our website.

We do not upload anything in this website. These modules were uploaded in drives of other parties.
WE only SHARE THE LINK so you can have access to their shared files.

If a link to your copyrighted work is found here and wish to be removed or taken down, please email us at depedtambayanph@gmail.com, and we will take necessary action.

45 comments

Unknown said...

Thank you for these SLMs...pashare po ng Filipino Quarter 3, Grade 4.

Unknown said...

PLEASE WAITING FOR FILIPINO 3RD QUARTER

Unknown said...

THANK U...FfILIPINO 4 PLEASE..TNX GOD bLESS

Unknown said...

fILIPINO 4 PLEASE..thank u..God bless

Unknown said...

Tnx so much.. pwede po pahingi ng FILIPINO TNX...

Unknown said...

Thank much po! Filipino 4, Health 4 (LAS), and rest of AP 4 and Science 4
, pls po!

Unknown said...

pashare po ng Filipino 4,, salamat

Unknown said...

pa share po ng filipino 4

Unknown said...

Thank you po, Pwede po pa share ng Filipino 4 module and LAS...Thank you po ng marami...

Unknown said...

salamat po. pashare po ng Filipino 4 module and LAS. thanks po. Godbless

Unknown said...

Thank you very much for sharing. Pashare po ng Filipino $. Maraming salamat po at God bless.

Unknown said...

Filipino 4 po . Thanks

UNKNOWN said...

FILIPINO 4 PO THANKYOUUU

Unknown said...

Thanks po ng marami

Unknown said...

Pashare po grade 4 quarter 3 SLM All subj.po mam sir.

Unknown said...

pashare po filipino 4.thanks

Unknown said...

Thanks po pashare po Filipino 4

Unknown said...

Filipino 4 and Music 4 quarter 3 SLM's. Pwede po pa-share. Salamat po..

Unknown said...

Need ko po Filipino 4 3rd Quarter.Thanks po

Unknown said...

pa share ng filipino quarter 3 po sa

Unknown said...

Blessed day po pa share po ng filipino 4,5,6 salamat po

Unknown said...

Blessed day po pa share po ng filipino 4,5,6 salamat po

Unknown said...

Good Day po! pashare po ng 3rd quarter FILIPINO 4, 5, & 6.Maraming salamat po.GOD bless!
Unknown said...

Pa share po,grade 6 all subjects po.thank you and Godbless

Unknown said...

pashare naman po ng filipino 4 quarter 3

Unknown said...

Thank you po for sharing the link to everyone. God Bless You More.

Unknown said...

pashare po ng Filipino 4 at MAPEH health

Unknown said...

bakit po ang filipino.wala po.pashare po

Unknown said...

Good Morning...
Pa share po Filipino 4 3rd Quarter.
Thanks po.

MarizVG said...

Pashare naman po ng Filipino 4 please. Thank you .

Unknown said...

Good morning po pa share po ng Filipino 4 3rd Quarter.thank you po..

Unknown said...

PA SHARE PO GRADE 4,5 & 6 SALAMAT

Unknown said...

Pasend po PE 4 quarter 3 module 3🙂

Unknown said...

Salamat po..
Sana may filipino and health.. Thank you so much

Unknown said...

Filipino 4.3rd quarter po please slm... Thank you

Unknown said...

Pashare po Ng Grade 4 Filipino,salamat
po

Unknown said...

Pashare po ng filipino 4. Salamat po

Unknown said...

Pa share po Filipino 3rd Quarter

Unknown said...

Salamat po sa effort nyo...more blessings po😘

Anonymous said...

Pa share po ng Filipino 4 week 7 and 8 3rd Quarter

Unknown said...

Gd pm po pwede pa share ng dilipino 4 week 1 to 8.thnx.

Unknown said...

Filipino i mean

Unknown said...

pa share po 3rd quarter grade4... salamat

Unknown said...

Pa share din po ng Filipino 4 Week 1 to 8. Salamat...

Unknown said...

THANK YOU SO MUCH, FILIPINO 4,PO HEHE ❤