Grade 2 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key

Grade 2 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key


The following are some reminders in using this module:


1. Use the module with care. Do not put unnecessary mark/s on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises.

2. Do not forget to answer What I Know before moving on to the other activities included in the module.

3. Read the directions carefully before doing each task.

4. Observe honesty and integrity in doing the tasks and in checking your answers.

5. Finish the task at hand before proceeding to the next.

6. Return this module to your teacher/facilitator once you are through with it. If you encounter any difficulty in answering the tasks in this module, do not hesitate to consult your teacher or facilitator.

Always bear in mind that you are not alone.

We hope that through this material, you will experience meaningful learning and gain deep understanding of the relevant competencies. You can do it!

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!


Grade 2 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key

REITERATION ON THE USE OF ANSWER KEYS TO SELF-LEARNING MATERIALS (SLMs) AND LEARNING ACTIVITY SHEETS (LAS)


The answer key is an essential part of the general specification of SLMs and LASs and therefore be attached to the said learning resources.

This shall serve as basis for the leaners, adult facilitators and parents to immediately assess learners' performance and provide immediate feedback by the adult facilitators.

READ: Answer Key must be attached as part of the learners' modules


Grade 2 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM)


The following are the available Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM) being shraed right now. If you can not find here the subject you are looking for, please leave a message in rhe comment section so we can notify when it is already available.

 • Grade 2 AP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
 • Grade 2 ESP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
 • Grade 2 Physical Education (PE) 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
 • Grade 2 Music 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
 • Grade 2 MTB 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
 • Grade 2 MTB LAS - DOWNLOAD
 • Grade 2 English 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
 • Grade 2 Mathematics 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
 • Grade 2 Filipino 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
 • Grade 2 Science 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
 • Grade 2 Arts 3rd Quarter SLM - DOWNLOAD


DISCLAIMER:
DepEd Tambayan PH does not claim ownership of all the contents like documents, photo, or video posted on our website.

We do not upload anything in this website. These modules were uploaded in drives of other parties.
WE only SHARE THE LINK so you can have access to their shared files.

If a link to your copyrighted work is found here and wish to be removed or taken down, please email us at depedtambayanph@gmail.com, and we will take necessary action.

No comments